++++ Wellcome to thaifood - www.isaansmile.com +++
  หน้าแรก
   ประวัติอาหารไทย
   วัฒนธรรมการกินอาหาร
    ภาคกลาง
          วิํธีการหุงข้าวเจ้า
          เครื่องแนม
           ผักพื้นเมือง 
           น้ำพริกแกง
           อาหารประจำภาค
     ภาคอีสาณ
           วิธีการหุงข้าวเหนียว
           เครื่องปรุงรส
           ผักพื้นเมือง
           อาหารประจำภาค
    ภาคเหนือ
         เครื่องแนม
           เครื่องปรุงรส
           ผักพื้นเมือง
           อาหารประจำภาค
    ภาคใต้
         เครื่องปรุงรส
           ผักพื้นเมือง
           อาหารประจำภาค
        กาพย์เห่ชม
          เห่ชมเครื่องคาว
           เห่ชมเครื่องหวาน
          เห่ชมผลไม้   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

            ๏ ๏ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานและว่าด้วยงานนักขัตฤกษ์ ๏ ๏
        พระราชนิพนธ์ โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ ๒

                                         ๏ ๏ เห่ชมเครื่องหวาน ๏ ๏

๏ สังขยาหน้าไข่คุ้น
แกมกับข้าวเหนียวสี
เป็นนัยนำวาที
แถลงว่าโศกเสมอพ้อม

๏ สังขยาหน้าตั้งไข่
เป็นนัยไม่เคลือบแคลง
๏ ซ่าหริ่มลิ้มหวานล้ำ
วิตกอกแห้งเครือ
๏ ลำเจียกชื่อขนม
ไกลกลิ่นดิ้นแดโดย
๏ มัศกอดกอดอย่างไร
กอดเคล้นจะเห็นความ
๏ ลุดตี่นี้น่าชม
โอชาหน้าไก่แกง
๏ ขนมจีบเจ้าจีบห่อ
นึกน้องนุ่งจีบกราย
๏ รสรักยักลำนำ
คำนึงนิ้วนางเจียน
๏ ทองหยิบทิพย์เทียมทัด
หลงหยิบว่ายาดม
๏ ขนมผิงผิงผ่าวร้อน
ร้อนนักรักแรมไกล
๏ รังไรโรงด้วยแป้ง
โอ้อกนกทั้งปวง
๏ ทองหยอดทอดสนิท
สองปีสองปิดบัง
๏ งามจริงจ่ามงกุฏ
เรียมร่ำคำนึงปอง
๏ บัวลอยเล่ห์บัวงาม
ปลั่งเปล่งเคร่งยุคล
๏ ช่อม่วงเหมาะมีรส
คิดสีสไลคลุม
๏ ฝอยทองเป็นยองใย
คิดความยามเยาวมาลย์
เคยมี
โศกย้อม
สมรแม่ มาแม่
เพียบแอ้อกอร ๚

ข้าวเหนียวใส่สีโศกแสดง
แจ้งว่าเจ้าเศร้าโศกเหลือ
แทรกใส่น้ำกะทิเจือ
ได้เสพหริ่มพิมเสนโรย
นึกโฉมฉมหอมชวยโชย
โหยไห้หาบุหงางาม
น่าสงสัยใคร่ขอถาม
ขนมนามนี้ยังแคลง
แผ่แผ่นกลมเพียงแผ่นแผง
แคลงของแขกแปลกกลิ่นอาย
งามสมส่อประพิมพ์ประพาย
ชายพกจีบกลีบแนบเนียน
ประดิษฐ์ทำขนมเทียน
เทียนหล่อเหลาเกลากลึงกลม
สามหยิบชัดน่าเชยชม
ก้มหน้าเมินเขินขวยใจ
เพียงไฟฟอนฟอกทรวงใน
เมื่อไรเห็นจะเย็นทรวง
เหมือนนกแกล้วทำรังรวง
ยังยินดีด้วยมีรัง
ทองม้วนมิดคิดความหลัง
แต่ลำพังสองต่อสอง
ใส่ชื่อดุจมงกุฏทอง
สะอิ้งน้องนั้นเคยยล
คิดบัวกามแก้วกับตน
สถนนุชดุจประทุม
หอมปรากฏกลโกสุม
หุ้มห่อม่วงดวงพุดตาน
เหมือนเส้นไหมไข่ของหวาน
เย็บชุนใช้ไหมทองจีนฯจำนวนผู้เข้าชมงาน
เริ่มนับตั้งแต่ 11 มกราคม 2552

Mississippi Jones Act